HIDEHIKO MITOMO (BEATPUNKS) & NAMPEI AKAKI (BY)
EXHIBITION AT KOJIMACHI GAROU
1ST - 16TH APRIL 2011 19:00 - 24:00